DOH confirms local transmission of MORE INFECTIOUS OMICRON SUBVARIANT BA.2.12.1

Kakailian, kas inpakdaar ti Department of Health nga addan kaso iti Omicron Subvariant iti COVID-19 ditoy Pilipinas, maipaganetget iti importansia ti panagpabakuna ken panagpabooster amin a kwalipikado a Bacnotanean.

Ken tapno maiyadayotayo iti sakit, masapol a surutentayo a kankanayon iti Minimum Health Standards (MHS): ag-mask, dumistansia, liklikan iti panaguummong ti adu a tattao ken kanayon a panagbuggo.

Maipalagip pay a segun iti Provincial Ordinance No. 215-2020 ken Municipal Ordinance No. 650-2020, mamulta dagiti saan a sumurot iti MHS.

Apo a Bacnotanean, kabaelan tayo parmeken iti COVID-19 babaen iti disiplina ken panagtitinnulong.

https://doh.gov.ph/press-release/DOH-DETECTS-FIRST-CASES-OF-BA-2-12-1-OMICRON-SUB-VARIANT-IN-NCR-AND-PALAWAN